Фондация

               В полза постигане на целите на Центъра за Духовно развитие е създадена е фондация „Духовно развитие“ .

Представяме Ви кратка информация за фондацията с нейните цели и намерения за осъществяването им. Информацията е извадка от учредителния акт на фондацията, която е регистрирана в СГС.

„УЧРЕДЯВА ФОНДАЦИЯ:

            Чл. 1. Наименованието на фондацията е „Духовно развитие”, изписва се на латиница „Spiritual Development”.

            Чл. 2. Седалище и адрес на управление – град София, район “Красно село”, ул.“Ами Буе” № 10-А.

            Чл. 3. Фондацията се учредява за неопределен срок.

            Чл.4. Фондацията се определя като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла на чл. 2, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

            Чл. 5. Цели на фондацията:

 1. Организиране и провеждане на Медитации;
 2. Извършване на индивидуални, изцелителни енергийни сеанси и масажи;
 3. Тренировки по бойни изкуства и йога;
 4. Обучение по източни духовни практики;
 5. Занимания по изкуство – пеене, танци, музика, рисуване, приложни изкуства
 6. Занимаване с духовна научна дейност и други;
 7. Обмяна на опит с известни учители, лектори и лечители от други страни;
 8. Организиране на лекции, беседи и семинари свързани със духовното и физическо здраве на човека и природата;

Чл. 6. Средства за постигане на целите и предмет на стопанска дейност.

            ал. 1. Средства за постигане на целите:

 1. Организация и провеждане на семинари, лекционни курсове и други форми на обучение.
 2. Организиране и подпомагане издаването и разпространението на специализирана литература.
 3. Сътрудничество и участие в сходни български, чуждестранни и международни организации и институции.
 4. Разработване и участие в програми за набиране на средства от местни, чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица за постигане на целите на фондацията, за осигуряване и реализиране на нейната дейност, програми и проекти.

            ал. 2. Предмет на стопанска дейност:

            За постигане на целите си фондацията може да осъществява стопанска дейност при спазване изискванията и условията на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ със следния предмет:

            Организиране и поддържане на център за Духовно развитие, прилагане лекционни и други форми за обучение, поддържане и повишаване духовното развитие на хората; провеждане на конференции, семинари, лекционни курсове, симпозиуми; информационна и издателска дейност за осъществяване целите на фондацията.

            Чл. 7. Имущество.

            ал. 1. Имуществото на фондацията се формира от:

 1. Имущество, предоставено с учредителния акт. За постигане целите на фондацията Стефан Милков Кръстев предоставя безвъзмездно сумата от 100 (сто) лв., вложена в ПРОКРЕДИТ БАНК – София.
 2. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица.
 3. Субсидии, помощи, спонсорство и други доходи. 
 4. Придобиване на имущество по възмездни сделки.
 5. Доходи от собствена дейност, осъществявана по предвидения от закона ред.“

Средства от дарения могат да се събират в банковата сметка на фондацията:

Титуляр: Фондация „Духовно развитие“

IBAN: BG34UBBS88881000643346

ОББ, София

Булстат на фондация „Духовно развитие: 176708106

адрес: гр. София 1606, ул. Ами Буе 10А

адрес на зала Дунав: гр. София, ул. Дунав 43

Представител: Стефан Кръстев